Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Ďalšie metódy a koncepty čerpajúce z fyziológie človeka

Bazálna stimulácia

Kraniosakrálna terapia (CST)

Orofaciálna regulačná terapia

Scotson terapia

Kinestetická mobilizácia

Míčkovanie

Osteopatia

 

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. 

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

BAZÁLNA STIMULÁCIA

Pôvod konceptu Bazálnej stimulácie® je v oblasti špeciálnej pedagogiky. Na začiatku 70-tych rokov minulého storočia prepracoval tento koncept Prof. Dr. Fröhlich, ktorý pracoval s ťažko telesne i mentálne postihnutými deťmi. Po viac než 10 ročných skúsenostiach s integráciou tohoto vývoj podporujúceho konceptu sa transferoval do ošetrovateľskej starostlivosti v intenzívnej medicíne a tiež následnej starostlivosti.

Každý človek vníma pomocou zmyslov, zmyslových orgánov, ktoré vznikajú a vyvíjajú sa už v embryonálnej fáze a majú od narodenia až do smrti nenahraditeľný význam. Vďaka zmyslom môžeme vnímať samých seba aj okolitý svet. Vďaka schopnosti vnímať sme sa naučili pohybovať sa a komunikovať. Pohyb, vnímanie a komunikácia sa vzájomne ovplyvňujú. Vnímanie umožňuje pohyb a naopak komunikácia je umožnená vďaka pohybu a vnímaniu. Preto základnými prvkami konceptu sú práve vnímanie, pohyb a komunikácia. Koncept Bazálnej stimulácie® podporuje teda percepciu, lokomóciu a komunikáciu.

Bazálna stimulácia® rešpektuje rôzne vývojové stupne schopnosti vnímať, v ktorých sa človek práve nachádza. Najvýraznejšie podnety dostáva plod po celú dobu prenatálneho vývoja v oblasti vibračnej (napr. zvuky, ako hlas matky, či tlkot srdca matky), somatickej (napr. plod cíti tlak steny maternice, či plodovej vody na svojom tele), vestibulárnej (napr. plod vníma zmeny polohy svojho či matkinho tela). Preto základnými prvkami Bazálnej stimulácie® sú práve somatická, vestibulárna a vibračná stimulácia. Behom prenatálneho a ďalšieho postnatálneho vývoja získava človek ďalšie schopnosti vnímania v oblasti auditívnej, olfaktorickej, taktilno-haptickej, oprickej a orálnej. Preto medzi prvky nadstavbové sa radia optická, auditívna, taktilno-hapticka, olfaktorická a orálna stimulácia.

Cielená a štruktúrovaná stimulácia zmyslových orgánov a hybnosti klienta podľa konceptu Bazálnej stimulácie® umožňuje vznik nových dendritických spojení medzi neurónmi, podmieňuje neustály prísun nových podnetov predovšetkým z vlastného tela (somatická stimulácia) a tiež z okolitého sveta.

Koncept sa uplatňuje predovšetkým v starostlivosti o:

Základom konceptu Bazálnej stimulácie® je pôsobenie na senzorické systémy cielenou stimuláciu zohľadňujúc biografiu klienta, aby bola aktivizovaná pamäťová stopa.

Od roku 2005 sú všetky vzdelávacie programy v koncepte Bazálnej stimulácie® poriadané INSTITUTem Bazální stimulace® http://www.bazalni-stimulace.cz a sú akreditovanými vzdelávacími programami MZ ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: Skriptum pro akreditovaný vzdělávací program, Základní kurz Bazální stimulace®, Základní modul I.
prepracované 15. vydanie 2014
Autor: PhDr. Karolína Friedlová

Viac informácií o tomto koncepte nájdete na: www.bazalni-stimulace.cz

 

KINESTETICKÁ MOBILIZÁCIA (PODPORA)

Kinestetická mobilizácia pohybu podľa Viv-ARTE® KINÄSTHETIK-PLUS® je pohybový a komunikačný koncept, ktorý na základe analýzy pohybu umožňuje lepšie pochopiť základy ľudského pohybu a využiť pohybové rezervy. Koncept je založený na využívaní aktívneho a vyváženého telesného pohybu za účelom zlepšenia podpory klienta v sebakontrole pohybu. Pri podpore pohybového aparátu sa pozitívne ovplyvňuje vedomie, metabolizmus, psychika a súčasne chovanie vo vzťahu k pohybu. Predchádza vzniku komplikácie z imobility. Dôraz sa dáva hlavne na preventívnu a rehabilitačnú podporu pohybu.

Viac informácií o tomto koncepte nájdete na: www.kinestetika.cz

  

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA (CST)

Je to jemná manuálna technika na vyšetrenie, ošetrenie a následné zlepšenie funkcií fyziologického telesného systému, ktorý býva označený ako kraniosakrálny systém. Dôležitou funkciou vo vnútri kraniosakrálneho systému je produkcia, obeh a spätné vstrebávanie cerebrospinálnej tekutiny (mozgomiešneho moku – likvoru). Udržuje fyziologické prostredie, v ktorom sa mozog, miecha a celý nervový systém vyvíja a funguje. Jemnými dotykmi je vyvíjaný mierny tlak s následným odstraňovaním blokád v systéme, čím sa telo uzdravuje. Používa sa na liečbu CNS, stresu, pri migréne, bolestiach hlavy atď.

Viac informácií o terapii nájdete na: www.upledger.com

 

MÍČKOVANIE

Je pomocná fyzioterapeutická metóda – technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou Zdenou Jebavou, ktorá využíva kompresiu akupunktúrnych a akupresúrnych bodov. Je založená na teórii, že kompresia tkanív je vystriedaná ich relaxáciou.

Najprv sa používala hlavne pri liečbe dýchacích ciest, akútnej a chronickej nádche, zápale dutín, astmy, cystickej fibróze. Pri týchto ochoreniach táto masážna metóda uľahčuje nádych a tlmí výdych čím spôsobuje relaxáciu a pretiahnutie brušných, prsných a krčných svalov a svalov panvy, chrbta a ramenného pletenca. Ak je správne aplikovaná, vedie k skráteniu času potrebného na liečenie, znižuje sa frekvencia a závažnosť prejavov ochorenia. Neskôr sa masáž a terapia facilitačnými molitanovými loptičkami vyrobenými pre soft tenis (tzv. Lenivý tenis) začala využívať aj pri migrénach, na uvoľnenie svalov chrbta, hrudníka, pri pokazenom držaní tela a tak sa využitie tejto metódy veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných lekárskych odvetví, ako je pôvodne zamýšľaná detská pneumológia.

Viac informácií o tomto koncepte nájdete na: www.mickovani.wz.cz

 

OROFACIÁLNA REGULAČNÁ TERAPIA

Terapia prof. Rodolfa Castilla Moralesa Orofaciálna regulačná terapia bola určená deťom s Downovým syndrómom, neskôr bola rozšírená pre deti s DMO a v súčasnosti sa využíva u spastických klientov (uvoľnenie a lepšia artikulácia), ako aj klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, po operáciách rázštepu.

Cieľom terapie orofaciálneho komplexu je snaha navodiť normálne, alebo aspoň možné najnormálnejšie pohybové vzorce. Vychádza z troch základných elementov:

 

OSTEOPATIA

Ide o celostnú manuálnu metódu založenú na súvislostiach medzi štruktúrou a funkciou jednotlivých orgánov. Základom sú zásady fungovania ľudského tela ako celku, jeho schopnosti sebaregulácie a následne liečby.

Predpokladom k výkonu osteopatie sú exaktné vedomosti z anatómie, fyziológie a patológie, ako aj bohaté a dlhoročné skúsenosti a neustále školenie palpačných (hmatových) schopností. Metóda bola vyvinutá chirurgom (Dr. Andrew Taylor Still, 1828-1917) na vedeckých podkladoch a tak sa nejedná o „liečiteľstvo“, ako sa niektorí domnievajú. Odborné štúdium trvá napr. vo Viedni 6 rokov a vyžaduje medicínsky alebo fyzioterapeutický titul.

Osteopatické vyšetrenie a terapia sa dejú v princípe naraz a jeho výsledkom je prirodzený proces podpory liečby organizmu, nakoľko telo s impulzom pracuje niekoľko týždňov, často aj mesiacov, a k zlepšeniu zdravotného stavu prichádza postupne – zato však natrvalo. (nie nadarmo je heslo osteopatov: „Find it – fix it – leave it“ alebo „Nájdi to – oprav to – nechaj to“). Pri ďalšej návšteve osteopat skontroluje a skoriguje klienta, alebo skonštatuje, že liečba je ukončená.

Dobrý osteopat dokáže pracovať v úzkom spojení s ďalšími medicínskymi odbormi a pri podozrení na nález, ktorý nedokáže liečiť (napr. nádorové ochorenie) Vás odporučí ďalej k inému lekárovi.

Aj keď si osteopatia na Slovensku ešte len hľadá svoje miesto, v iných krajinách je to dávno etablovaná a uznávaná metóda, dokonca preplácaná zdravotnými poisťovňami. Nakoľko je bezbolestná, je veľmi obľúbená aj pri diagnostike a liečbe malých detí počnúc novorodencami, u ktorých invazívne vyšetrovacie metódy buď nepripadajú do úvahy kvôli veku, alebo sú spojené s vedľajšími účinkami (napr. nutnosť narkózy a pod.). Konkrétne v USA a Nemecku je návšteva osteopata často odporúčaná priamo pediatrom po komplikovanom pôrode alebo úraze dieťaťa.

 

SCOTSON TERAPIA

Základom tejto terapie je podporiť správne dýchanie, čím sa zabezpečí dobrá kvalita cerebrálneho metabolizmu, ale aj metabolická obnova mozgu. Táto technika sústredením sa na bránicu a vyššie dýchacie svalstvo ponúka manažment a rozsiahly tréning (rodič je schopný naučiť sa to a pracovať doma) obnovujúcej liečby, ktorá vedie nielen k čiastočným odstráneniam symptómov, ale aj k niektorým funkčným zmenám. 

Metóda sa zakladá na určitých fyziologických faktoch a to že:

Terapia je určená pre široké spektrum invalidít zapríčinených poškodením mozgu alebo mozgovými abnormalitami, kde sa prejavuje chabá respirácia ako patologická porucha. Napríklad cerebrálna obrna, oneskorený vývoj, poruchy učenia, dyspraxia, autizmus, epilepsia, zranenie mozgu, mŕtvica, ale aj skolióza, lordóza, kyfóza.

Viac informácií o terapii nájdete na: www.advancecentres.com

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk