Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Prebiehajúci výskum CDKL5

Výskum ohľadne génu CDKL5 v posledných rokoch prešiel dlhý kus cesty. Na začiatok sa o to zaslúžila Talianska asociácia (www.cdkl5.org) a Medzinárodná nadácia pre výskum CDKL5 - International Foundation for CDKL5 Research, IFCR (www.cdkl5.com).

Prezident Talianskej asociácie podporoval rozvoj projektu proteínovej substitučnej terapie (protein replacement therapy).  Talianska asociácia prispela veľkou čiastkou k financovaniu počiatočných štádií projektu a relatívne menšou čiastkou prispela britská organizácia CDKL5 UK. Tento projekt je v súčasnosti financovaný zo súkromných zdrojov. 

Jeden zo skorších projektov IFCR bol zameraný na vytvorenie CDKL5 myšieho modelu so stratou funkcie génu (CDKL5 knock-out mouse model).  Myš so stratou funkcie génu (knock-out mouse) je v podstate myš, ktorá bola geneticky vytvorená tak, že NEMÁ gén CDKL5. Táto modelová myš síce nemá epieptické záchvaty, ktoré sú prevažujúcim raným príznakom poruchy CDKL5, ale i tak je užitočná v súvislosti s ďalšími charakteristikami poruchy.

Následne bolo vytvorených niekoľko myších modelov so získanou funkciou génu (knock-in mice, myši so získanou konkrétnou mutáciou CDKL5), ktoré boli vytvorené s cieľom ďalej charakterizovať tento stav a v Británii sa v súčasnosti vyvíja potkaní model. Určité mutácie na genetickej úrovni, napr. protizmyslové mutácie (nonsense mutations), známe aj pod názvom skrátené mutácie, poskytujú užitočné modely u myší aj u iPS vzhľadom na charakter mutácie. Nonsense mutácia je mutácia, ktorá produkuje predčasný stop kodón, čo v podstate znamená, že proteín CDKL5 sa nevytvorí. Pracuje sa na vývoji liekov, ktoré odblokujú stop kodón a umožnia úplne alebo čiastočne zachrániť gén, a tak sú myši s nonsense mutáciou ideálnymi kandidátmi na štúdie, ktoré majú zistiť, či je možné dosiahnuť reverziu symptómov.

Existujú aj štúdie s liekmi, ktoré už získali status liekov na ojedinelé ochorenia (Orphan Drug Designation) a ktoré sa v súčasnosti skúšajú na myšiach a bunkách iPS. 

Na charakterizovanie poruchy sa používajú myši, ale existuje niekoľko štúdií, v ktorých sa použili indukované pluripotentné kmeňové bunky (Induced pluripotent stem cells) známe aj pod skratkou bunky iPS alebo iPSCs.

Zatiaľ existuje málo poznatkov o funkcii proteínu, predpokladá sa však, že môže plniť určitú úlohu pri regulovaní aktivity iných génov. Výskum v tejto oblasti pokračuje vo viacerých laboratóriách vo svete. Proteín CDKL5 pôsobí ako kináza, čo je enzým, ktorý mení aktivitu iných proteínov tým, že na konkrétnych pozíciách pridáva zhluk atómov kyslíka a fosforu. V spojení so základným výskumom, výskumom zameraným na bunkové a zvieracie modely, pracuje sa aj na projekte proteínovej substitučnej terapie (protein replacement therapy) a v talianskej Bologni sa pracuje na malom projekte dokazovania konceptovej génovej terapie (small proof of concept gene therapy project). 

V decembri 2014 sa v Británii v Londýne začal 3-ročný predklinický projekt génovej terapie.

CDKL5 je zriedkavá porucha a výskum, ktorý by nám mal pomôcť túto poruchu pochopiť, sa len začína. Na hľadanie liečby a lieku sú už nasmerované prisľúbené milióny libier. Môže to trvať veľa rokov, ale existuje značná nádej a dôvody na optimizmus. Jeden z dôvodov je, že stav je monogénová porucha, čo znamená, že porucha sa javí ako záležitosť mutácií na jedinom géne. Preto v podstate vieme na čo sa zameriavame, a to zužuje oblasť výskumu. Dáva nám to nádej, že prostredníctvom spolupráce vo výskume tí, čo žijú s poruchou CDKL5 by mohli mať jasnejšiu budúcnosť.

Zdroj: www.curecdkl5.org

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk