Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním noviniek a informácií

Udelenie súhlasu:

Týmto udeľujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas občianskemu združeniu uskutočňujúcemu verejnoprospešnú činnosť CDKL5 Slovakia, so sídlom Guothova 2/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42 413 974, zapísanej v evidencii občianskych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť vedenom Ministerstvom vnútra SR, zastúpenej štatutárnym orgánom – Ing. Alexandra Mikulec (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o mojej osobe v poskytnutom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

V prípade, ak dobrovoľne poskytnem prevádzkovateľovi osobné údaje nad rozsah špecifikovaný vyššie, poskytnutím týchto ďalších osobných údajov prevádzkovateľovi udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na ich spracovanie. Ide najmä o tieto druhy osobných údajov: iná korešpondenčná adresa alebo iné kontaktné údaje, údaje o zamestnaní, o podnikaní, o vzdelaní atď. vrátane osobitných kategórií osobných údajov podľa ustanovenia § 16 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Súhlasím s tým, aby sa na ochranu mojich osobných údajov vzťahoval právny poriadok Slovenskej republiky. Prehlasujem, že som svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol(la) dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a slobodnej a vážnej vôle, bez nátlaku.


Účel spracovania osobných údajov:

Súhlasím/Nesúhlasím
s tým, že moje osobné údaje, v rozsahu v akom som ich prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol(la), budú použité v súlade s predmetom činnosti prevádzkovateľa na účely poskytovania služieb prevádzkovateľa mojej osobe, na účely plnenia zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a mojou osobou, na účely priameho marketingu v rámci poskytovania produktov a služieb prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, na online komunikáciu prevádzkovateľa so mnou ako užívateľom webovej stránky pod doménou http://www.cdkl5.sk/

Súhlasím/Nesúhlasím
s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu, v akom som ich poskytol(la) prevádzkovateľovi poskytnuté obchodným partnerom a potenciálnym obchodným partnerom (klientom) prevádzkovateľa.

Súhlasím/Nesúhlasím
so zasielaním noviniek a informácií od prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov na mnou zadanú e-mailovú adresu (tzv. newsletter), resp. poštou na mnou zadanú adresu.

Súhlasím/nesúhlasím
- s vytváraním obrazových a zvukových záznamov mojej osoby (t.j. fotografia, video, a pod.), na ktorých môžem byť zobrazený,
- s účelom spracovania a využitia týchto záznamov na prezentáciu CDKL5 Slovakia

Doba spracúvania osobných údajov:

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi po celú dobu existencie občianskeho združenia CDKL5 Slovakia a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu občianskeho združenia CDKL5 Slovakia po jeho zániku. Bol(a) som poučený(á) o skutočnosti, že prevádzkovateľa môžem kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o mojej osobe a rovnako môžem kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o mojej osobe. Rovnako som bol(a) poučený(á) o tom, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, odvolanie tohto súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na mojom súhlase pred jeho odvolaním, pričom som informovaný/á s tým, že súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom, akým som súhlas udelil/a. Prevádzkovateľ ma poučil, že po uplynutí doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, budú moje osobné údaje prevádzkovateľom zlikvidované v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Zabezpečenie osobných údajov:

Prevádzkovateľ ma poučil o tom, že moje osobné údaje budú spracúvané a zabezpečené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám:

Bol(a) som oboznámený(á) so skutočnosťou, že moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom som ich dobrovoľne poskytol(la) budú sprístupňované výlučne v súlade s účelom zberu a spracúvania osobných údajov. Rovnako som bol(a) informovaný(á) o tom, že moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom som ich dobrovoľne poskytol(la) môžu byť prenášané (len) do (členských) štátov s rovnakou mierou zabezpečenia ochrany osobných údajov a s týmto vyjadrujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.


Okruh príjemcov a tretie strany, ktoré môžu
mať prístup k osobným údajom:

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. môžu k nim mať prístup nasledovné osoby:
● oprávnené osoby prevádzkovateľa,
● občianske združenie uskutočňujúce verejnoprospešnú činnosť
CDKL5 Slovakia, so sídlom Guothova 2/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42 413 974, zapísaná v registri občianskych združení uskutočňujúcich verejnoprospešnú činnosť vedenom Ministerstvom vnútra SR, zastúpenej štatutárnym orgánom – Ing. Alexandrou Mikulec,
● sprostredkovatelia prevádzkovateľa, s ktorými má sprostredkovateľ uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu,
Príjemcovia a tretie strany sú oprávnené spracúvať moje osobné údaje len v súlade s účelom, na ktorý bol tento súhlas poskytnutý, a to po dobu nevyhnutnú na účel spracovania, najviac však po dobu, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Poučenie o právach:

Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol(la), sú správne, úplné a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene, zaväzujem sa ich pre účely tohto súhlasu aktualizovať. Bol(a) som informovaný(á) o skutočnosti, že moje osobné údaje budú spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov prevádzkovateľa.

Na záver vyhlasujem, že som bol(a) o svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov prevádzkovateľom dostatočne poučený(á), najmä podľa ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä, ale nielen o práve vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžem požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe tohto súhlasu,
i) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
j) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je prevádzkovateľom určená,
k) účel spracúvania mojich osobných údajov, na ktorý sú moje osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
l) preukázanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov,
m) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
n) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť moje osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2,
o) dobe uchovávania mojich osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
p) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu mojich osobných údajov, o práve na vymazanie mojich osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov, o práve namietať spracúvanie mojich osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť mojich osobných údajov,
r) práve kedykoľvek odvolať môj súhlas,
s) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ak som bol/a priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom,
t) o tom, či je poskytovanie mojich osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či som ako dotknutá osoba povinný/á poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia mojich osobných údajov,
u) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov; t.j. informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.


Vrátane dobrovoľnosti poskytnutia tohto súhlasu, mal(a) som možnosť požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a doplňujúce poučenie o svojich právach, moje práva mi boli zrozumiteľne sprístupnené a k udeleniu tohto súhlasu som pristúpil(a) dobrovoľne s vedomím možných rizík.

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk