Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Partnerské organizácie

OZ Naše motýliky vzniklo, aby deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny neboli vo svojom boji sami. Združenie okrem poskytovania zmysluplného trávenia voľného času týchto detí a zabezpečovania všeobecnej osvety a informovanosti o problematike starostlivosti o ne, sa zaoberá aj organizovaním odborných školení, kurzov a seminárov pre odborníkov, terapeutov i rodičov v oblasti starostlivosti a práce s nimi.
www.nasemotyliky.sk

OZ Pomocníček pomáha rodinám so zdravotne postihnutým dieťaťom z dôvodu vývojového poškodenia mozgu a rodinám s onkologicky chorým dieťaťom vo veku do 15 rokov. Za týmto účelom OZ organizuje rôzne benefičné podujatia a realizuje projekty ako napr. príprava charitatívneho kalendára, prostredníctvom ktorých získava finančné prostriedky. Tie následne rozdeľuje na základe žiadostí tým, ktorí to potrebujú.
www.pomocnicek.sk

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SZACH) vznikla z potreby riešiť situáciu pacientov so zriedkavými chorobami (ZCH) na Slovensku. Keďže pre pacientov so ZCH nie je zatiaľ na Slovensku vytvorená žiadna koncepcia zdravotnej starostlivosti, stretávajú sa pacienti s problémami, ktoré vyplývajú aj z nedostatku odborníkov na ZCH, ale aj nedostatku informácií o chorobe, možnostiach liečby a terapie. Diagnostika trvá niekedy aj dlhé roky.
www.sazch.sk

 

K-centrum poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti rozvoja detí predškolského a školského veku. S deťmi, predškolákmi, školákmi a ich rodinami sa pracuje vo forme individuálnych a skupinových stretnutí. Kľúčovou úlohou centra je pomôcť všetkým deťom, maximálne rozvinúť ich potenciál a podporiť ich celkový rozvoj vo všetkých oblastiach prostredníctvom starostlivosti „šitej na mieru“, ich možnostiam a potrebám.
www.kcentrum.sk

Centrum včasnej intervencie v Bratislave - včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne podpory orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj užšie a širšie sociálne prostredie. Pomoc a podpora je poskytovaná rodinám a deťom so zdravotným znevýhodnením formou terénnych služieb v prirodzenom prostredí rodiny a ambulantných služieb v prostredí centra včasnej intervencie v Bratislave.
www.centravi.sk/bratislava/

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) je formalizovaná nezávislá občianska platforma, formujúca sa pri prvých poskytovateľoch včasnej intervencie v SR. Jej poslaním je poskytnúť rodinám detí so ZZ platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti. Vznikla z dôvodu, že práva detí so ZZ a ich rodín v SR nie sú dostatočne reflektované, chýba povedomie v spoločnosti, vo verejnej správe, ale aj u predstaviteľov štátu o ich každodennej realite.
                                                                                                 www.hlasrodin.sk

OZ K-7 Psovodi - záchranári SR v Žiline vzniklo v roku 2006 ako humanitárna organizácia orientovaná na vyhľadávanie nezvestných osôb pomocou špeciálnych záchranárskych psov a na pomoc pri prírodnych katastrofách v zahraničí. Združenie za pomoci canisterapeutov zároveň využíva výnimočné vlastnosti špeciálnych psov v prospech detí a osôb, ktoré potrebujú našu pomoc. Od roku 2011 sa OZ špecializuje aj na poskytovanie komplexných programov
canisterapie so špeciálnymi psami  pre deti s rôznymi diagnózami prostredníctvom canisterapie typu AAA – aktivity, AAE – edukácia, AAT – polohovanie so psom , ICT – aktívne cvičenie so psami a lízanie postihnutých častí tela špeciálnym psom.  Okrem ambulantnej formy starostlivosti v canis centre v Žiline sa organizujú aj víkendové terapeutické pobyty so špeciálnymi psami pre celé rodiny s detičkami inak obdarenými.
www.k-7.eu

Neurino, s.r.o. je rehabilitačno-poradenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá skvalitňovaním života detičiek, ktoré mali sťažený štart do života. Pomáha im zlepšovať sa v psychomotorickom vývine prostredníctvom rôznych fyzioterapeutických konceptov.
https://www.facebook.com/Neurino-460779944035653/timeline

 

Očné centrum Vidum v českej Opave ponúka okrem optiky a očnej ambulancie aj zrakovú terapiu. Súčasťou tejto terapie je funkčné vyšetrenie zraku, ktoré sa používa u detí i dospelých so špeciálnymi potrebami, ktorí ťažko, resp. vôbec nekomunikujú. Zrakovou terapiou sa zrak stimuluje, určujú sa cvičenia na využitie zrakového potenciálu, hľadá sa vhodné stimulujúce prostredie pre zrakovo postihnutého človeka, volia sa vhodné neoptické pomôcky na lepšie využitie zraku atď.
www.vidum.cz 

INSTITUT Bazální stimulace® pod vedením PhDr. Karolíny Friedlovej poskytuje celú škálu služieb súvisiacu s konceptom Bazální stimulace®. Okrem odbornej literatúry a teoretických vedomostí ponúka i akreditované vzdelávacie programy, ako i supervíziu a odborné poradenstvo.
www.bazalni-stimulace.cz

 

Rett Community je svojpomocná skupina (spolok) rodičov a priateľov dievčat s Rettovým syndrómom v Českej republike. Zameriava sa na poskytovanie poradenstva opatrujúcim rodinám, organizuje týždenné odľahčovacie pobyty, tématicky zamerané stretnutia, besedy a semináre pre laikov a odborníkov. Vydáva informačné materiály o Rettovom syndróme, prevádzkuje informačné webové stránky, spolupracuje s "pomáhajúcimi" organzáciami, tam kde treba, ponúka obyčajnú ľudskú i odbornú pomoc alebo radu.
www.rett-cz.com

Raná starostlivosť (RS) bezplatne poskytuje včasnú intervenciu formou návštev priamo v rodinách, ktoré majú deti od 0 do 7 rokov, so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Rodina s postihnutým dieťaťom potrebuje odbornú pomoc už od jeho narodenia. Cieľom RS je integrácia rodiny do spoločnosti, stimulovanie vývinových možností dieťaťa a zvýšenie kvality života rodiny. Pomocou odborníkov RS napĺňa individuálne potreby dieťaťa a jeho blízkych. Návštevy v rodinách uskutočňujú zatiaľ najmä v okolí Bratislavy. 
                                                                                                www.ranastarostlivost.sk

Okrem fyzioterapie sa tu ponúka i cesta alternatívnej medicíny formou osteopatie, kraniosakrálnej terapie, kraniosakrálnej biodynamiky a viscerálnej terapie. Všetky tieto terapie sa v okolitom svete už dlho využívajú pri liečbe rôznych zdravotných potiaží a problémov. Využívajú znalosti fyziológie tela, dokážu podporiť samoregulačné mechanizmy tak, aby sa organizmus dostal do fyziologickej rovnováhy.
www.osteopat.sk

OZ Medicann Slovakia je združenie, ktoré sa zaoberá liečivými účinkami liečebného konope a snaží sa o jeho legalizáciu na zdravotné účely. OZ tiež poskytuje informácie ohľadom možností využívania konopných medikamentov.
www.medicann.sk

 

Kinestetika je pohybový a komunikačný koncept, ktorý na základe analýzy pohybu umožňuje lepšie pochopiť základy ľudksého pohybu a využiť pohybové rezervy pacienta. Predchádza vzniku problémov z imobility. Dôraz kladie na preventívnu a rehabilitačnú podporu pohybu. Pri ošetrovaní chorého pomáha kinestetika ošetrujúcemu personálu vykonávať pohyb spoločne s chorým za čo najmenšieho použitia sily a chráni personál pred preťažením. Jediným certifikovaným lektorom kinestetickej mobilizácie Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS v Českej repblike je lektorka vzdelávacích kurzov Mgr. Hana Nedělková.
www.kinestetika.cz

Spoločnosť TRULIK pôsobí na trhu od roku 1991 na výrobu, predaj a servis zdravotníckych pomôcok pre telesne postihnutých a staršiu populáciu. V roku 1990 bola spoločnosť premenovaná na TRULIK MEDICAL TECHNOLOGY so sídlom v USA. Svojimi aktivitami, portfóliom moderných produktov v spolupráci s najlepšími svetovými výrobcami vo výrobe mechanických, elektrických vozíkov, kočíkov, lokomočných pomôcok a zákazníckou starostlivosťou je dnes na úrovni významných svetových spoločností. Predáva produkty prostredníctvom svojich obchodných zástupcov a distribútorov. Hlavným cieľom spoločnosti je maximálna spokojnosť zákazníka počas užívania výrobku.
www.trulikmedicaltech.com

Mgr. Veronika Vítová ponúka poradenstvo v organizácii Hnízdo v oblasti ergoterapie pre deti so zdravotným znevýhodnením od narodenia až po vek 18 rokov. Pracuje s rodinami týchto detí, venuje sa supervízii pracovníkov v zdravotných a sociálnych službách a prevádzkuje lekorskú činnost. Hnízdo je pre deti, ktoré sa napriek zdravotnému znevýhodneniu chcú hrať, komunikovať a skúmať svet a pre ich rodičov, ktorí by radi koordinovali starostlivosť o ich zdravotne znevýhodnené dieťa, naučili sa s nim hrať, porozumeli jeho potrebám a viedli ho k čo najväčšej samostatnosti. Hnízdo je tiež pre pracovníkov v zdravotných a sociálnych službách, ktorí by sa radi zorientovali v obtiažnych situáciách, ktoré táto práca prináša.
www.hnizdo.info

Denné centrum Baobab sa snaží o socializáciu detí s viacnásobným postihnutím v čo najskoršom veku, denným navštevovaním kolektívu - centra poskytujúceho vzdelávanie a terapie. Chce napomáhať k rozvíjaniu potenciálu detí, napredovaniu a dosahovaniu ich maximálnej možnej miery samostatnosti. Baobab je druh stromu pochádzajúceho z Afriky. Je to mohutný, dlhoveký strom s nápadne tučným kmeňom. A práve inakosť, mohutnosť a čas sú atribúty, ktoré so sebou prinášajú deti s postihnutím od momentu, keď sa o ich postihnutí dozvieme.
www.centrumbaobab.sk

Generis, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu kusových a málosériových špeciálnych bicyklov s ručným, nožným a elektrickým pohonom. Vedia prispôsobiť produkt potrebám klienta so špeciálnymi potrebami. Ich výrobný program zahŕňa detské, rehabilitačné a priemyselné trojkolky, tandemy, rikše, trojkolky na ručný pohon (Handbike), zákazkovú výrobu, prototypy, diferenciál.
www.generis.sk

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk