Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Fyzioterapeutické prístupy a koncepty

Akrálna koaktivačná terapia (ACT)     

Feldenkraisova metóda      

PANat terapia

Body-Mind Centering (BMC)

Friemanova metóda

Spider/Cage (Pavúk/Klietka) terapia

Bobath koncept

Kabatova metóda

Synergicko reflexná terapia (SRT)

CI terapia

Kaltenbornova metóda

TheraSuite

Dévény terapia

Metóda Brunkow

Vojtova metóda

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. 

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

AKRÁLNA KOAKTIVAČNÁ TERAPIA (ACT)

Autorka ACT (I. Palaščáková Špringlová) rozvinula vybrané princípy metódy Brunkow o nové súčasné vedecké poznatky v oblasti neurofyziólogie a psychofyziológie. Jej základným cieľom je napraviť zlé pohybové návyky pomocou motorického učenia – opakovaným cvičením (niektoré štúdie uvádzajú okolo 2 000 opakovaní) a tak docieliť úspešné zafixovanie nového / zmeneného spôsobu prevedenia.

Zostavy cvičenia metódy ACT využívajú polohy raného motorického vývoja, ktorými sme si prešli všetci. Je to cvičenie, ktoré vzpriamuje chrbticu, tonizuje chrbtové svaly, kompenzuje nerovnováhu a následne stabilizuje celý pohybový aparát.

Aktivácia pohybových vzorcov pri vzpriamení o akrálnu časť končatiny v ACT napomáha napriameniu chrbtice, čo umožňuje skvalitnenie posturálnych a lokomočných funkcií jedinca. Pohybové vzory aktivované v ACT majú vplyv na psychofyziologické procesy, ktorými sú myslenie, emócie, motivácie a správanie.

Vďaka svojmu dôrazu na napriamenie chrbtice ACT predstavuje efektívnu terapiu pre mnoho porúch pohybového aparátu – od častých funkčných a degeneratívnych stavov chrbtice až po veľmi špecifická ochorenia. Navyše, vzhľadom na to, že cvičenia v metóde ACT môžu aktivovať aj hlbšie svaly trupu, možno terapiu využiť aj pre posilnenie svalov a zlepšenie ich funkcie.

 

BODY-MIND CENTERING (BMC)

Somatický systém Body-Mind Centering® skúma pohyb dieťaťa od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Terapeut pracuje jemne a neinvazívne, hľadá spôsoby zaujatia dieťaťa a prirodzenej aktivizácie jeho potenciálu, koordinácie zmyslového vnímania a akcie. Prostredníctvom dotyku, stimuláciou zmyslov, základných neurocelulárnych vzorcov sa snaží rozšíriť možnosti efektívneho pohybu a vnímania u dieťaťa. Súčasťou procesu je aj práca s rodičmi, pretože ich porozumenie tomu, čo dieťa prežíva, je kľúčom k správnej podpore a vzájomnej komunikácii.

Poradenstvo poskytujú certifikovaní Pedagógovia pohybového vývinu dojčiat (Infant Develoment Movement Educator) systému Body-Mind Centering®.

Viac informácií nájdete na: www.babyfit.sk

 

BOBATH KONCEPT

Ponúka perspektívny interdisciplinárny prístup so zameraním na riešenie problému k diagnostike, liečbe a manažmentu jednotlivca s obmedzenou schopnosťou plnohodnotne sa zúčastňovať na každodennom živote kvôli narušeniu motorických, senzorických, percepčných a kognitívnych funkcií vyplývajúceho z poruchy CNS. Vychádza z najnovších neurofyziologických poznatkov a označuje sa ako neurovývojová liečba. Základom je stimulácia správnych pohybových vzorov používaných pri aktivitách v bežnom živote (jedenie, hygiena). Tieto aktivity je potrebné aplikovať celý deň, čo môže byť často krát náročnejšie. Je dôležité skonštatovať, že je málo zazmluvnených zariadení s touto metódou, preto si rodičia cvičenie zväčša platia sami.

 

CI TERAPIA – CONSTRAINT INDUCED THERAPY

CI therapy (nútené navodené používanie) je súhrn unikátnych rehabilitačných techník, ktoré významným spôsobom redukujú deficit poškodenej končatiny v chronickej fáze po cievnej mozgovej príhode alebo stavov po traumatickom poškodení mozgu. V praxi ide o odnaučenie nepoužívania poškodenej končatiny (napr. po cievnej mozgovej príhode) a jej cieleného zapájania do bežných aktivít. Podstatou nútene navodenej terapie je pomocou tzv. shapingu (tvarovania, formovania), špeciálnych protokolov a opakovaných pohybov podporiť pod vedením vyškoleného terapeuta zapojenie postihnutej končatiny do bežných denných aktivít a v maximálne možnej miere tak normalizovať jej funkčnosť. Naviac je zdravá končatina v rámci tejto terapie fixovaná v špeciálnej rukavici a tým dočasne obmedzená jej funkčnosť. Človek je tak „nútený“ používať končatinu poškodenú.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.uab.edu/citherapy/

 

DÉVÉNY TERAPIA

Komplexná metóda úplne sa odlišujúca od klasickej fyzioterapie. Anna Dévény (maďarská fyzioterapeutka a trénerka modernej gymnastiky) vypracovala tento systém na základe praktických pozorovaní a ich zovšeobecnení do teórie a v r. 1976 prvýkrát uplatnila na deťoch s novorodeneckou hypoxiou a ortopedickými problémami. Táto metóda je aj dnes systémom aplikovateľným rovnako u dospelých ako aj u detí.

Rozoznávajú sa dve veľké oblasti pôsobenia metódy:

Špeciálna manuálna technika (SMT) je ručná technika ošetrenia svalov a šliach, ktorá nie je totožná s masážou. Zatiaľ čo masáž sa vykonáva v uvoľnenej pozícií na reflexných svaloch, SMT sa robí na svaloch v tzv. pasívnom napätí v neustále sa meniacich polohách, aj v pohybe, dôkladným ošetrením svalov, svalovo-šľachových prechodov a šliach. Predchádza a odstraňuje technické prekážky svalstva (kontraktúry, skrátenie a stuhnutie), snaží sa o normalizáciu patologických pozícií svalov a spôsobuje priamu stimuláciu nervového systému.

Špeciálna rozvojová gymnastika (SRG) je vhodná na rozvoj pohybu u detí a dospelých s priemernými schopnosťami. Jej použitie za účelom korekcie chybných pohybových návykov je aplikovaná analytická gymnastika (AAG), ktorou sa dajú upraviť pohybové problémy, či už individuálnym cvičením alebo skupinovým cvičením na hudbu.

Dve najčastejšie formy ošetrenia sú statické ošetrenie a dynamické ošetrenie.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.deveny.hu

 

FELDENKRAISOVA METÓDA

Je forma somatickej podpory, pomenovaná podľa Dr. Moshe Feldenkraisa, D.Sc. Sila tejto metódy spočíva v prebudení prirodzenej schopnosti nervového systému meniť sa, prispôsobovať sa, a teda i zlepšovať sa. Tento pohybový tréning zameriava svoju pozornosť na prepojenie pohybu a vnímania.

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy detí so špeciálnymi potrebami. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom stimuluje základné pohybové vzorce, ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj pri iných aktivitách a činnostiach.

Lekcie funkčnej integrácie sú formou kinestetickej komunikácie. V tejto otvorenej komunikácii nenásilný, jemný dotyk lektora stimuluje spätnú väzbu, ktorá dieťaťu odkryje nové možnosti pohybu. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela, najmä končatín u hypertonických detí, resp. aktivácia u hypotonických detí.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.feldenkrais.abp.sk

 

FRIEMANOVA METÓDA (SMS)

V súčasnosti rozpracovaná pod názvom Senzomotorická stimulácia (SMS) používaná najčastejšie pri poúrazových či pooperačných stavoch, pri terapii funkčných porúch pohybového aparátu, ale aj pri poruchách rovnováhy a koordinácie, pri prevencii a športe pre zlepšenie stability, reakčnej schopnosti a fyzickej zdatnosti. 

Metodika je postavená na balančných cvikoch, ktoré sa prevádzajú v rôznych posturálnych polohách. Za najdôležitejšie je považované cvičenie vo vertikále, ktoré je potrebné docieliť v terapeutickom pláne čo najskôr. Veľký dôraz je kladený tiež na facilitáciu pohybu z chodidla. Terapia je individuálna s postupne sa zvyšujúcimi nárokmi s cieľom využiť všetky možnosti pre úpravu funkčných porúch pohybového aparátu. Pri cvičení je potrebné dodržiavať kvalitu prevedenia, správne držanie tela a rešpektovať prvé známky únavy. Cvičenie nesmie bolieť.

Vychádza z koncepcie o 2 stupňoch motorického učenia:

1. stupeň – snaha zvládnuť nový pohyb a vytvoriť základné funkčné spojenie za výraznej prítomnosti kortikálnej aktivity

2. stupeň – riadenie pohybu sa deje na úrovni podkôrových regulačných centier, dochádza k automatizácii až fixácii naučeného pohybového prejavu

INDIKÁCIE:

 

KABATOVA METÓDA (PNF)

Pri tomto cvičení dochádza k aktivácii maximálneho počtu motorických jednotiek vo svaloch. Pohyby, ktoré metodika využíva, sú prevzaté z prirodzených pohybov zdravého človeka. Sú to priestorové pohyby trupu, horných a dolných končatín, ktoré sú usporiadané do pohybových vzorcov, ktoré majú rotačný a diagonálny charakter. Tieto pohyby musia byť pomalé a koordinované a vykonávajú sa pasívne, pasívne s pomocou pacienta, aktívne alebo aktívne proti odporu fyzioterapeuta.

Táto technika sa používa na relaxáciu či posilňovanie jednotlivých svalových skupín, ale aj celých pohybových vzorov ako je otáčanie, lezenie, vstávanie atď.

Terapeut využíva manuálny kontakt a tlak v smere, či proti smeru vykonávaného pohybu, čím ovplyvňuje napätie svalov, ktoré sa majú do pohybového vzorca zapojiť.

Indikácie tejto techniky:

 

KALTENBORNOVA METÓDA

Sú to cviky vychádzajúce s osteopatických princípov využívaných hlavne na uvoľnenie pohybových segmentov pri stuhnutí (spazme) určitého úseku chrbtice, kde sa najčastejšie opakujú blokády. Pravidelným a správnym cvičením realizovaným pomaly, dôsledne v nastavenej polohe sa dá účinne predchádzať vzniku týchto blokád a v rozhýbaní celej chrbtice. Švihové, necielené pohyby sú nevhodné, pretože ich nemožno cieliť segmentovo do daného úseku chrbtice a môžu vyvolať nežiadúce reflexné stiahnutie svalov. 

Zostavu tvoria 3 cviky, ktoré sa vykonávajú v štyroch polohách. Tieto zabezpečujú cielený pohyb v danom úseku chrbtice. Vrchol pohybu, t.j. max. bod daného pohybu, je vždy v precvičovanom úseku pohybu.

Presný popis cvikov nájdete na: www.svetvomne.sk/clanok/2612/Kaltenbornova-metodika

 

METÓDA BRUNKOW

Hlavným terapeutickým prvkom tejto metódy sú napínacie, respektíve vzpriamovacie cvičenia, ktorých základom je voľná maximálna dorzálna flexia rúk a nôh (ohyb členku/zápästia smerom za chrbtom nohy/ruky). Vzpieranie je vykonávané v distálnom smere (smerom od stredu tela) proti pomyselnému odporu alebo proti pevnej ploche. Správnym nastavením akier horných a dolných končatín a vzpieraním sa o ne, dochádza k vzpriameniu trupu a k cielenej aktivácii diagonálnych svalových reťazcov.

Táto aktivácia umožňuje:

Indikácie: poúrazové stavy, funkčné poruchy pohybového aparátu, artróza, poruchy držania tela, skolióza, poruchy periférneho alebo centrálneho nervového systému, dysfunkcie v oblasti panvového dna (inkontinencia, funkčná sterilita).

Kontraindikácie: akútne choroby srdca a ciev hlavne kardiovaskulárna nedostatočnosť s výrazne obmedzenou toleranciou fyzickej záťaže, arteriálna hypertenzia, pľúcne choroby, nedostatočne stabilizované zlomeniny. Táto terapia sa neodporúča pre osoby s mentálnymi poruchami, pretože je tu potrebná aspoň čiastočná spolupráca pacienta. Motorické učenie si kladie určité nároky na pozornosť a pohybovú predstavivosť. Vďaka výdrži v jednotlivých pozíciách môže u klienta dochádzať ku zvýšenej statickej záťaži.

 

PANat TERAPIA

PANat je liečebná metóda s PANat nafukovacími dlahami podľa škótskej fyzioterapeutky Margaret Johnstone. PANat terapia využíva špecifické polohovanie končatín vo fyziologickej pozícii, ktoré sa uplatňuje pri motorickom učení podľa najnovších neurovedeckých poznatkov. Cvičenie PANat rozvíja motorické i kognitívne funkcie. Terapeutický efekt vzniká nielen lokálne v mieste aplikácie, ale súčasne ovplyvňuje aj vzdialené štruktúry. Vďaka PANat vzduchovým dlahám, ktoré udržujú pri cvičení fyziologické nastavenie končatiny, vykonáva klient cviky bez nežiadúcej patologickej kompenzácie a zažíva normálny „zdravý“ pohyb. Tým sa tvoria nové mozgové spojenia a vytvára sa pohybová pamäť. V dôsledku cvičenia PANat teda dochádza k tvorbe nových pohybových stratégií a schopností samotného jednania a činnosti, ďalej k zníženiu dráždivosti nervového systému, k pretiahnutiu skrátených svalov, optimalizácií svalového napätia končatín a zvýšeniu svalovej sily.

Viac informácií o metóde nájdete na: http://users.skynet.be/werkgroep.Johnstone/index_eng.htm

 

SPIDER/CAGE (PAVÚK/KLIETKA) TERAPIA

Cvičenie v pružných závesoch, tzv. spider terapia je intenzívny fyzioterapeutický prístup vyvinutý v Poľsku. Spider terapia sa uskutočňuje v univerzálnej cvičebnej jednotke (cage - klietka), tak že sa pacient upevní elastickými lanami (pavúkmi) rôznej pružnosti. Pavúky sú pripojené na konkrétnych bodoch špeciálneho opaska, ktorý má pacient okolo pása., čím sa utvára okolo neho "pavučina", ktorá mu poskytuje potrebnú oporu. Terapia umožňuje pacientovi odľahčiť telo od gravitácie, a tak uľahčiť nácvik pohybov. Pacientovi umožňuje zažiť pocit nezávislosti a jeho vestibulárny systém získa nové, nepoznané vnemy. Pre deti je spider terapia väčšinou zábavná, pretože tam získavajú pocit slobody.

Univerzálna cvičebná jednotka (Universal exercise unit - cage) je zároveň vhodná pre uskutočňovanie individuálne navrhnutého posilňovacieho programu, ktorý sa používa na trénovanie pohybových schopností, na izoláciu želaného pohybu a posilnenie svalových skupín zodpovedných za jeho vykonanie. Cvičenie v klietke umožňuje dosiahnuť plný rozsah pohybu, svalovú a kĺbovú ohybnosť a rovnako aj funkčné schopnosti.

Viac informácií o metóde nájdete na: http://www.suittherapy.com/ueu.htm

 

SYNERGICKO-REFLEXNÁ TERAPIA (SRT)

Ide o kombináciu reflexno-terapeutických manuálnych techník, založenú na princípe synergie a pôsobenia na takmer všetky telové systémy pomocou súčasnej aplikácie nových a modifikovaných manuálnych techník s dosiahnutím efektu pri odstraňovaní patologických, štrukturálnych a funkčných zmien na pohybovom aparáte. Súčasne pôsobí na aktivitu CNS, PNS, mentálnych a orgánových funkcií. Ide o liečbu pri DMO, neuro-ortopedických ochoreniach u detí, ale aj dospelých, skolióze, reumatických stavoch, poúrazových a pooperačných stavoch. Pri SRT klient necvičí, necháva si terapeutom uvoľňovať, či spevňovať a centrovať telesné štruktúry (svaly, kĺby, chrbticu, fascie), zväčšovať ich hybnosť a aktivovať, či tlmiť súčasne nervový systém i orgány, takže nakoniec je telo pre danú chvíľu optimálne pripravené, aby sa aktívne a spontánne hýbalo. To prináša lepšie výsledky napr. pri Vojtovej metóde, Bobath koncepte, plávaní, ergoterapii, logopédii, hipoterapii apod. Zabraňuje tiež rozvoju kontraktúr, luxácii a spasticite. Klienti sa lepšie cítia tiež po psychickej stránke a majú lepšie výsledky v učení. Môžeme povedať, že SRT je akoby doplnkovou terapiou či už pre Vojtovu metódu alebo Bobath cvičenie.

Viac informácií o metóde nájdete na: http://www.centrumspirala.cz/cz/rehabilitacni-centrum/rehabilitacni-metody/manualni-terapie1/synergicka-reflexni-terapie

 

THERASUITE

Je koncept kinezioterapeutickej individuálnej intervencie zahŕňajúci prípravu mäkkých tkanív, kĺbov a nervových štruktúr (neuromobilizácia) a nácvik jednotlivých úkonov hrubej motoriky s využitím stimulačného TheraSuit obleku (stabilizačného obleku) a UEU boxu. V terapii využíva polohy a pohybové prejavy založené na ontogenetickom vývoji dieťaťa ako otáčanie, opora o predlaktie na bruchu, chôdza vpred a mnoho ďalších. Súčasne sa snaží o integráciu patologických reflexov a inhibíciu patologických prejavov, vzniknutých poškodením centrálneho nervového systému.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.suittherapy.com

 

VOJTOVÁ METÓDA

Má dva aktivačné modely: reflexné otáčanie a reflexné plazenie (tzv. lokomóciu), pričom snahou je vyvolať pohyb tela v správnom vzorci. Využíva sa pri rôznych poruchách svalového napätia a nervovo svalovej koordinácie. Základným princípom je fakt, že v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované vrodené pohybové vzorce, ktoré sa cvičením podporujú. Pri cvičení ide o tlak na príslušné citlivé miesta – body (spúšťacie zóny vyvolávajúce ideálne pohybové vzorce) v určitej polohe, čím súčasne dochádza k fyziologickej aktivácií bránice a svalov brušnej dutiny, pravidelnému hlbokému dýchaniu, pozitívnej stimulácií nervových centier a celkovému zlepšeniu nielen motoriky, ale aj mentálnej aktivity. Táto metóda nevyžaduje spoluprácu dieťaťa.

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu.

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk