Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Doplnkové terapie ku kognitívnym prístupom

Aromaterapia

Biblioterapia

Muzikoterapia

Arteterapia

Color terapia

Tyflopédia

Batesova metóda

Dramatoterapia

 

Benaudira

Ergoterapia

 

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. 

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

AROMATERAPIA

Aromaterapia doslovne znamená liečenie prostredníctvom vôní. Je to veľmi obľúbená alternatívna terapia s dlhou históriou, ktorá je jedným z odvetví fytoterapie. Voňavé silice sprevádzali už dávnych Egypťanov po celý ich život a rovnako boli cenené aj v starom Grécku. Ide o celostný prístup liečby prostredníctvom voňavých rastlinných éterických (esenciálnych) olejov. Každá kvapka esenciálneho oleja koncentruje veľké množstvo účinných látok, ktoré sa do krvného obehu človeka dostávajú dvoma spôsobmi, buď inhaláciou cez dýchacie ústrojenstvo, alebo cez pokožku prostredníctvom masáže alebo kúpeľa. Pri inhalácii sa vôňa najskôr dostane do nosa, odtiaľ putuje do krvného obehu a potom priamo k orgánom a centrálnej nervovej sústave. Preto aromaterapia ovplyvňuje okrem fyzickej stránky aj tú emocionálnu.

 

ARTETERAPIA

Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.

Na Slovensku je situácia ohľadne arteterapie pomerne nejednoznačná. Štatút arteterapeuta nie je jednoznačne oficiálne ustanovený a rovnako nie je zhoda ani v jej definícii.

 

BATESOVA METÓDA

Predstavuje prístup k pochopeniu procesu videnia a tam kde je to možné, aj k jeho zlepšeniu. Jej autorom je americký očný lekár William Horatio Bates (1860-1931), ktorý vo svojej knihe Perfect Sight Without Glasses (Perfektný zrak bez okuliarov) opisuje ako cez klinické pozorovania, laboratórne experimenty a osobné skúsenosti zistil, že:

Na základe týchto zistení vyvinul praktiky a filozofiu, na ktorej je súčasná metóda postavená.

Všeobecná teória, odvodená z práce Dr. Batesa, poníma videnie celostne ako spoločnú činnosť mysle, tela a ducha a nie ako činnosť očí samotných. Videnie je považované za schopnosť, ktorá je naučená a praktizovaná od raného veku, zatiaľ čo vážne narušenie zraku môže byť znakom, že sme skĺzli do nesprávnych návykov, alebo sú za zhoršeným zrakom skryté zdravotné problémy.

Učiteľ Batesovej metódy naučí klienta jednotlivé techniky/aktivity, ktoré potom tento praktizuje v domácom prostredí.
Komu môže pomôcť:
Batesova metóda je vhodná pre deti i dospelých (bez obmedzenia veku) a môže pomôcť pri rôznych zrakových problémoch (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, strabizmus, tupozrakosť, ap.)
Viacnásobne hendikepované deti:
Metóda nie je prioritne zameraná na viacnásobne postihnuté detičky. Avšak je možné použiť ju v obmedzenej miere aj u detí, ktoré nespolupracujú. Rodičom sú vysvetlené princípy metódy, na ktorých sú postavené jednotlivé techniky/aktivity. Pochopením princípov si rodičia môžu sami vytvárať pomôcky a spôsob, akým budú so svojimi deťmi pracovať.

Ďalšie informácie nájdete na: www.provitalis.sk

 

BENAUDIRA – sluchová stimulácia

Metóda sluchového tréningu pochádzajúca z Nemecka. Je založená na fakte, že počutý zvuk sa spracováva v mozgu (centrálne sluchové spracovanie) a tým pádom môže byť mozog trénovaný – stimulovaný. Aplikovaním špecifickej hudby sú pozitívne ovplyvňované mozgové aktivity. Tréning počúvaním podporuje správne vnímanie a spracovávanie rôznych vnemov. Ak sa napríklad zlepší vnímanie reči v mozgu, môžu z toho výrazne profitovať zručnosti ako čítanie a písanie. Tiež subjektívne vnemy rušivých zvukov (tinitus) sa môžu znížiť alebo úplne vymiznúť harmonizáciou centrálneho sluchového spracovania.

Ďalšie informácie nájdete na: www.assistentia.sk

 

BIBLIOTERAPIA

Terapeuticko-výchovná metóda využívajúca rôzne formy práce s literárnym textom u postihnutých, narušených a ohrozených jedincov. Biblioterapia využíva literárne diela i vlastnú tvorbu. Knihy obsahujú všetky konflikty a problémy človeka v rôznych vekových obdobiach a taktiež i problémy celého ľudstva. U malých detí spoločné čítanie s dospelou osobou vyvoláva atmosféru blízkosti a vytvára príležitosť na dôverné rozhovory, u mládeže a dospelých možno vhodnou ponukou diela vyvolať atmosféru na rozhovory, výmenu skúseností, vytváranie postojov a osvojovanie si nových hodnôt.

 

COLOR TERAPIA

Liečba farbami sa využíva pri práci s deťmi hlavne v zahraničí. Využitie je u detí s poruchami autistického spektra, poruchami učenia, sústredenia, ADHD. Nenahrádza bežné spôsoby liečby, ale sa využíva ako doplnok posilňujúci tú-ktorú terapiu. Od nepamäti je známe, že niektoré farby ukľudňujú, niektoré stimulujú a niektoré aktivujú, u niekoho vyvolajú až agresivitu.

 

DRAMATOTERAPIA

Hranie rolí sa využíva na rozšírenie výrazových prostriedkov a uľahčenie pochopenia iných. Terapia pomáha rozvíjať vyjadrovacie schopnosti, tvorivosť, empatiu i fantáziu. Umožňuje lepšie si uvedomovať seba v priestore, v rôznych situáciách a vo vzťahoch a dostať svoje správanie viac pod vedomú kontrolu.

 

ERGOTERAPIA

Ergoterapia je často označovaná len ako liečba prácou, ale tento pojem je trochu nepresný. Tento obor sa snaží predovšetkým o zaradenie klienta do spoločnosti, každodenného života tak, aby bol čo možno najviac sebestačný a čo najmenej závislý. Pri terapii je dôležitý aj výber vhodných aktivít a materiálov, ktoré by mohli rozvíjať propriocepčné schopnosti dieťaťa. Služby ergoterapeuta rodičia vyhľadávajú zvyčajne až v Českej republike.

 

MUZIKOTERAPIA

Existuje mnoho spôsobov sebavyjadrenia a uvoľnenia emócií. Hudba je jedným z nich.Liečba zvukom a hudbou, označovaná ako muzikoterapia, má dlhú históriu. V najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej cieľom je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.

 

TYFLOPÉDIA

Tyflopédiaje špeciálnopedagogická disciplína, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a rozvojom osôb so zrakovým postihnutím.Cieľom tyflopéda (zrakového terapeuta) je maximálny rozvoj osobnosti jedinca so zrakovým postihnutím, čím sa myslí dosiahnutie čo najvyššieho stupňa jeho socializácie so zaistením vhodných podmienok pre vzdelávanie a zaradenie do spoločnosti. Tyflopéd pracujúci s deťmi sa zaoberá predovšetkým tyflopédiou raného veku, predškolského veku a školského veku. Treba podotknúť, že takmer všetky deti s kombinovaným postihnutím trpia nejakou formou zrakového postihnutia.

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk