Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Prístupy na rozvoj zmyslového vnímania a kognície

ABA terapia

Metóda FIE

Snoezelen terapia

Floortime

Metóda INPP

TEACCH program

Handle prístup       

Montesorri pedagogika

 

Metóda BHRG

SON-RISE metóda

 

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. 

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

ABA TERAPIA (Applied Behavior Analysis)

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedecky podložená terapia, ktorá je zameraná na zlepšenie v oblasti vzdelávania, komunikácie, hrových aktivít, ako aj oblasti sociálnych zručností a správania. Ide o štruktúrovanú metódu, pri ktorej je základným cieľom naučiť dieťa rôznym zručnostiam prostredníctvom ABA princípov a techník, ktorých snahou je opakovanie, motivácia, posilnenie pozitívnych reakcií a uhasínanie negatívnych. Učenie prebieha intenzívne v prirodzenom prostredí podľa vopred vypracovaného individuálneho programu zohľadňujúceho silnú podporu vo všetkých vývinových oblastiach a posilňujúcu budovanie motivácie. Základným princípom je cieľovú zručnosť rozdeliť na malé časti, ktoré dieťa postupne spracováva a učí sa až do úplného zvládnutia. Učenie touto metódou u detí zlepšuje pozornosť, interakciu ako aj komunikáciu a neodrádza ich pri čerpaní nových informácií.

Metóda ABA je založená na behavioristicky podloženom prístupe analýzy správania s individuálnym prístupom, ktorý môžeme chápať ako špecifický jazyk a spôsob vzájomného vplyvu a súvislosti, ktoré majú pravidlá a obmedzenia. Zahŕňa dôkladnú analýzu správania a vzájomný vzťah medzi správaním a podnetmi z okolia. Ak určité správanie bude odmenené, je tam pravdepodobnosť, že sa toto správanie v budúcnosti zopakuje. Ak správanie nezíska odmenu, toto správanie sa v budúcnosti opakovať nebude. Tieto pravidlá prinášajú poriadok, jasnosť a uspokojenie pre dieťa a ono získava viac podnetov na interakciu (komunikáciu).

Viac informácií o terapii nájdete na: http://bacb.com/Downloadfiles/ABA_Guidelines_for_ASD.pdf

 

FLOORTIME

Základné pravidlá – dieťaťu je potrebné sa venovať bez prestávky minimálne 20-30 minút čistého času, pričom terapeut (alebo rodič) musí byť za každých okolností pozitívne naladený a je potrebné vcítenie sa do emócií dieťaťa. Terapeut má mať pod kontrolou tón hlasu a gestá. Dieťa sa necháva, aby malo pocit, že vedie činnosť, no vedie ju terapeut, ktorý sa snaží voviesť dieťa do interakcie s ním. Nezabúda sa pri terapii na vývojové štádium, v ktorom sa nachádza.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.stanleygreenspan.com

 

HANDLE PRÍSTUP

HANDLE® je celostný prístup k neurovývojovým odlišnostiam, zahrňujúci diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia, ADHD, porúch vývoja reči, stavov po úrazoch mozgu, Tourettov syndróm a iné syndrómy.

HANDLE® prístup vidí chovanie ako komunikáciu a snaží sa pochopiť, čo dané chovanie znamená. Nesnaží sa toto chovanie maskovať, ale hľadá jeho korene.

Vytvára pre každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivít, ktorý vyžaduje iba niekoľko jednoduchých pomôcok a zaberie cca 15-30 minút z dňa. Tento program je vytvorený ako nástroj, ktorý umožňuje, aby rodina mohla doma sama pomôcť dieťaťu, či dospelému zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia, prostredníctvom každodennej pravidelnej, jemnej a pozvoľnej stimulácie.

Neoddeliteľnou časťou HANDLE® prístupu je tiež výživa, hľadanie spôsobov ako obmedziť stres, ako zlepšiť vzájomnú interakciu a ako sa hrať. Všetky tieto prvky sú veľmi užitočné nielen pre klientov samotných, ale aj pre ich rodiny.

Pre viac informácií kontaktujte Janu a Paul Baptie, ktorí sú certifikovaní v HANDLE® prístupena handle@email.cz alebo na +420 558 694 017/+420 607 600 341.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.handle.org

 

METÓDA BHRG

Ide o koncept pochádzajúci z Maďarska a jeho zakladateľkou je Katalin Lakatos. Pozostáva z kombinácie viacerých terapií, ktoré sa navzájom dopĺňajú, prelínajú alebo vykonávajú samostatne podľa potreby dieťaťa. Patrí sem napr. kognitívna terapia, HRG terapia, TSMT-I a TSMT-II, masáže, ale aj rozprávanie rozprávok a príbehov, príprava do školy, konzultácia mama-dieťa a vytváranie individuálneho plánu.

Pod HRG terapiou sa rozumie hydro-rehabilitačná gymnastika, pri ktorej sa cvičením vo vode u detí s podobným stupňom vývoja sústredených v homogénnych skupinkách stimuluje jemná a hrubá motorika, senzorické a kognitívne vnímanie. Výber vhodných cvikov je v závislosti od neuro-senzomotorickej diagnostiky, individuality a zdravotného stavu dieťaťa. Pre malé deti, ktoré majú dýchacie, kožné, ci iné zdravotné problémy, kvôli čomu je cvičenie vo vode u nich kontraindikované, sa využívajú jemne cvičebné techniky pod názvom TSMT-I. V tejto terapii ide o plánovaný senzomotoricky tréning s použitím rôznych rehabilitačných pomôcok. Pre staršie deti vo veku cca 9-12 rokov sa využíva metóda TSMT-II. TSMT terapii predchádza DeGangi-Berk test, na základe ktorého sa zisťuje stav dieťaťa, pričom tuto metódu testovania sa učí aj rodič.

Na trénovanie komunikácie, počúvania a predstavivosti sa využíva terapia čítania rozprávok a príbehov – biblioterapia. Deti sa následne snažia príbehy stvárniť samé – dramatoterapia, pričom sa zúčastňujú aj výroby kulís a masiek.

Príprava do školy je odporúčaná deťom, ktoré začínajú chodiť do školy a nevedia sa začleniť v nejakej oblasti. Využívajú sa pri tom prvky z TMST metódy s dorazom na to, že deti si stále všetko opakujú, musia sa sústrediť na viac vecí naraz, precvičujú si pamäť a koordináciu ruka-oko-reč. Učia sa tu základy písania, čítania a počítania. Táto metóda je prevenciou proti dyslexii, dyskalkúlii, dysgrafii.

Pri konzultácii mama-dieťa sa terapeut sústreďuje na plánovanie denného režimu, ktorý rodič dodržiava v domácom prostredí. Ide o poradenstvo pre dieťa vo veku 3-48 mesiacov. Pri tejto terapii sa berie do úvahy zručnosť a správanie dieťaťa, plánujú sa mu aktivity, spôsob kŕmenia, spania, práce ako aj jeho kľudový režim.

Pri problémoch s pohybovým aparátom (skolióza, lordóza, zlé držanie tela, pooperačné, ci poúrazové stavy), ako aj na odstránenie stresu, alebo doplnenie cvičení sa používa masáž praktizovaná cez tenké oblečenie alebo prádlo. Masáž trvá 90 minút a pozostáva zo 60 minútovej diagnostiky a 30 minútovej samotnej masáže.

Metóda sa využíva hlavne pri:

Viac informácií nájdete na: www.bhrg.hu

 

METÓDA FIE

FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) je skratka pre Intervenčný program inštrumentálneho obohacovania, ktorého autorom je psychológ prof. Reuven Feuerstein. Metóda vychádza z predpokladu tzv. sprostredkovaného učenia, ktoré významnou mierou ovplyvňuje štruktúru intelektu dieťaťa a umožňuje mu osvojovať si také vzorce chovania a efektívnej stratégie, vďaka ktorej neskôr dieťa dokáže samostatne pracovať s informáciami, s ktorými prichádza do styku.

Základom programu je využívanie pracovných listov – inštrumentov, ktorých obťažnosť sa postupne zvyšuje. Jej aplikáciou sa môžu korigovať deficitné poznávacie funkcie, podporiť rozvoj komunikácie, rozvoj vnútornej motivácie a odstránenie pasivity dieťaťa, rozvoj vlastnej zodpovednosti za zvládnuté úlohy.

Metóda je vhodná pre deti s vývojovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti, so slabšou mentálnou retardáciou a podobne.

Viac informácií o metóde nájdete na: http://acd.icelp.info/what-we-teach/instrumental-enrichment.aspx

 

METÓDA INPP

INPP (Institute for Neuro Physiological Psychology) používa originálne neurologické testy na vyšetrenie neuromotorickej nezrelosti u detí a dospelých a vynašiel neinvazívnu liečebnú metódu na odstránenie porúch učenia, správania a emocionálnych problémov. S metódou INPP sa identifikujú vývinové problémy chodiaceho klienta, u ktorého sa dôkladne preskúma priebeh telesného vývinu a poskytne sa mozgu „druhá šanca“ napraviť nedostatky, ktoré sa vyskytli v prvotných fázach vývinu (prenatálneho a perinatálneho) a ktoré následne podkopávajú fungovanie dieťaťa v neskoršom veku.

Pravidelným cvičením (u detí od 7,5 roka) sa pretvárajú nervové dráhy v CNS a tým sa zlepšuje fungovanie mozgu. Je dokázané, že mozog je plastický, to znamená, že sa dokáže pretvárať a hľadať stále nové spôsoby fungovania.

Viac informácií nájdete na: Institute for Neuro Physiological Psychology www.inpp.org.uk

 

MONTESSORI PEDAGOGIKA

V centre tejto pedagogiky stojí dieťa ako slobodná a individuálna bytosť.

Názov tejto alternatívnej pedagogiky pochádza z mena jej zakladateľky Márie Montessori (nar. v r. 1870 v Taliansku), ktorá svojimi revolučnými myšlienkami zmenila vtedajší pohľad nielen na deti s postihnutím ale aj na ich vzdelávanie. Táto lekárka, antropologička a pedagogička vypozorovala v činnostiach detí mnohé princípy, ktoré neskôr koncipovala do základných pilierov svojej pedagogiky. V r. 1907 založila „Dom detí“ (Casa dei Bambini).

Montessori pedagogika je viac filozofia života ako metóda. Zdôrazňuje slobodu dieťaťa, jeho prirodzenú aktivitu a záujem o poznávanie. Vytvára veľký priestor na individuálnu činnosť podľa prirodzeného záujmu dieťaťa. Prostredníctvom samostatnej práce so špeciálnym didaktickým materiálom dieťa objavuje, tvorí, učí sa na vlastných chybách a vlastnou skúsenosťou.

Najdôležitejšie je tzv. pripravené prostredie, ktoré je jednoduché, estetické a najmä prispôsobené dieťaťu. Materiál zodpovedá mentálnej úrovni detí. V dostupnosti je len to, čo si dieťa môže slobodne vybrať a pracovať s tým. Všetko má svoj poriadok a miesto.

Táto pedagogika akceptuje senzitívne obdobia detí, počas ktorých je dieťa obzvlášť citlivé na podnety z prostredia. Dieťa vtedy vstrebáva poznatky bez vedomého úsilia a námahy. Preto by deťom malo byť umožnené objavovať, poznávať a skúmať. Toto zohľadňuje didaktický materiál, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou, kvalitou materiálou, izoláciou vždy jednej vlastnosti. Výhodou materiálu je, že má v sebe zabudovanú kontrolu chýb. Dieťa tak počas práce s materiálom samo môže prísť na chyby, z ktorých sa učí.

Montessori pedagogika zahŕňa nasledujúce oblasti: praktický život, zmyslová výchova, jazyková výchova, geometria a aritmetika, kultúra, kozmická výchova.

Viac informácií o koncepte nájdete na: www.amshq.org/Montessori-Education

 

SON-RISE METÓDA

Prebieha výhradne doma v špeciálne upravenom prostredí, vždy iba s jedným terapeutom. Na rozdiel od behaviorálnej terapie, ktorá učí dieťa prispôsobiť sa nášmu svetu, Son-Rise učí rodičov a terapeutov akceptovať dieťa a jeho svet, vnímať a mať ho rád také aké je, so všetkými jeho „nevhodnými správaniami“. Dieťa sa stáva učiteľom a rodič žiakom, čím sa rodič vnára do sveta dieťaťa. Pochopenie dieťaťa je prvý krok k nadviazaniu kontaktu s ním. Postupne sa môže začať dlhá cesta z bezpečného autistického sveta dieťaťa do nášho.

Son-Rise je terapia založená na láske a akceptácii dieťaťa. To nie sú iba slová, tieto základy sú absolútne podstatné pre úspech terapie a sú viditeľné pri samotnej terapii. Energia, nadšenie, ktoré sú základom práce s dieťaťom, by bez toho neboli možné.

Viac informácií o koncepte nájdete na: www.srp-terapeut.cz

 

SNOEZELEN TERAPIA

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Tieto prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania s cieľom navodiť uvoľnenie, pohodu a spokojnosť, ale aj stimulovať zmyslové vnímanie a podporovať rozvoj osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom. V tomto ponímaní funguje Snoezelen ako terapia – terapeutický prístup. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na podporu procesu výchovy a vzdelávania – pedagogicko-podporný prístup. Na Slovensku najbežnejšou formou využitá je voľnočasová aktivita.

Snoezelen je určený najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých klientov.

V Snozelen prostredí sa môžu využiť viaceré druhy terapií ako napr. aromaterapia, dramatoterapia, biblioterapia, color terapia, muzikoterapia, rôzne fyzioterapeutické prístupy, rôzne druhy masáží, bazálna stimulácia, orofaciálna stimulácia, kraniosakrálna terapia a iné. Snoezeln prostredie zároveň umocňuje ich účinok.

Viac informácií o metóde nájdete na: www.snoezelen-mse.cz

 

TEACCH PROGRAM

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicappend Children) sa zrodil v univerzitnom prostredí v Severnej Karolíne v USA v r. 1966. Bol reakciou na dezinformácie a neporozumenie autizmu, ktorý dovtedy vykladali ako dôsledok odmietania zo strany rodičov. Práve rodičia sa neskôr stali súčasťou tímu programu na terapiu a vzdelávanie detí s autizmom a poruchami dorozumievania. Pocit istoty a bezpečia potrebuje každé dieťa. Obzvlášť u detí s PAS či s mentálnym zaostávaním nadobudnutie tohto pocitu sťažuje zlá orientácia v prostredí, čase, neschopnosť funkčne komunikovať a vyjadrovať tak svoje žiadosti a priania. Na dosiahnutie istoty a bezpečia slúži deťom štruktúra a vizualizácia, ktoré sú základom tohto programu. TEACCH program je jedným z najpoužívanejších programov, zaisťujúcim štruktúru miesta a času. Dominantné používanie zrakovej zmyslovej modality je ťažiskom v tomto prístupe. To, že si deti s PAS viac všímajú to, čo vidia sa stalo dôvodom pre využívanie vizualizácie.

Význam a výhody vizualizácie popisujú Čadilová a Žampachová (2008):

Základné body, o ktoré sa opiera metodika TEACCH programu (Thorová, 2006):

Ďalšími dôležitými bodmi pri uplatňovaní štruktúrovaného učenia, ktoré je súčasťou TEACCH programu, je nastavenie práce zhora dole a zľava doprava. Fyzické usporiadanie priestoru určuje kde sa vykonáva určitá činnosť. Vo vizuálnej podpore ide o využívanie symbolov, piktogramov, procesuálnych schém, denného režimu atď.

Režimová karta má 4 úrovne: Predmetnú, Obrázkovú, Obrázkovo - slovnú, Slovnú

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk